shell例子

作者: ropon 分类: 经验分享 发布时间: 2018-08-16 16:35

ABCD乘9=DCBA,A=? B=? C=? D=?


#!/bin/bash

#A=1
#D=9
for A in `seq 1 1 9`
do
	for B in `seq 0 1 9`
	do
		for C in `seq 0 1 9`
		do
			for D in `seq 0 1 9`
			do
				((TEMPA=($A*1000+$B*100+$C*10+$D)*9))
				((TEMPB=$D*1000+$C*100+$B*10+$A))
				if [ $TEMPA == $TEMPB ];then
					echo $A
					echo $B
					echo $C
					echo $D
					exit
				fi
			done
		done
	done
done

优化shell程序,因ABCD乘9=DCBA ,相乘后还是4位数,A不能大于2,也不能等于0,那么A=1,从而D=9,9*9=81

#!/bin/bash

A=1
D=9
for B in `seq 0 1 9`
do
	for C in `seq 0 1 9`
	do
		((TEMPA=($A*1000+$B*100+$C*10+$D)*9))
		((TEMPB=$D*1000+$C*100+$B*10+$A))
		if [ $TEMPA == $TEMPB ];then
			echo $A
			echo $B
			echo $C
			echo $D
			exit
		fi
	done
done

 

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!